ادبيات متوسطه اول(راهنمايي) منطقه شاوورhttp://www.tebyan.net/adabiyatshavoor/index.aspxfaنوروزhttp://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=8180083/30/2017 12:21:00 PMسی و پنجمین کنگره ادبیات کودکhttp://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4720226/21/2015 3:48:00 PMوصیت مولانا http://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4457725/5/2015 8:30:00 PMروزت مبارک:http://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4432845/2/2015 7:41:00 PMبخشنامه جشنواره ی نوآوری های آموزشی جهت اطلاع سر گروه های محترم واستفاده ی همکاران ارجمندhttp://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4417924/24/2015 10:03:00 AMغزلhttp://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4376704/7/2015 6:20:00 AMتبریک سال نوhttp://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4343323/22/2015 1:37:00 PMبرگزاری مسابقه ی علمی -ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی استان. http://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4294723/7/2015 9:30:00 PM پیش نویس کتاب های فارسی وآموزش مهارت های نوشتاری نهم http://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4285893/3/2015 10:30:00 PMریشه ضرب المثل/ چاه کن ته چاه استhttp://www.tebyan.net/weblog/adabiyatshavoor/post.aspx?PostID=4284623/2/2015 10:53:00 PM